ผลงานทางวิชาการครูนวรัตน์ รณยุทธ

144

 

ชื่อผลงานทางวิชาการ
1.พัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2.การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงในธรรมชาติ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

ชุดกิจกรรม ประโยชน์ของพืชและสัตว์ แผนที่ 1

ชุดที่ 1 ความหมายของแม่เหล็ก

แผนการจัดการเรียนรู้ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2