ผลงานทางวิชาการครูสันติชัย ฤทธาพรม

23

ผลงานทางวิชาการครูสันติชัย  ฤทธาพรหม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ

การจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นสติ SATI Model เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คลิกดู  บทคัดย่อ SATI MODEL

แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบที่เน้นสติ SATI Model เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   คลิกดูรายละเอียด  แผนการจัดการเรียนรู้ sati เกม A – Math     

———————-