ผลงานทางวิชาการครูมณีรัตน์ เมฆไธสง

0 58

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบบูรณาการอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   รายละเอียด ดาวน์โหลด

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ดาวน์โหลด

Leave A Reply

Your email address will not be published.