ผลงานทางวิชาการครูจันจิรา ตันติศิรินทร์

0 118

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
คุณครูจันจิรา  ตันติศิรินทร์
ปัจจุบัน  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

งานวิจัย  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่องเพศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาที่ 2

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายวิชาสุขศึกษา (พ 22102) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่-1 ประกอบชุด 1

รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ร่วมกับผังมโนทัศน์

Leave A Reply

Your email address will not be published.