ป.4 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

97

คณะครู นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 กรมทหารราบที่ 6 มณฑลทหารบกที่ 22  ตามโครงการพัฒนาอาชีพด้วยเศรษฐกิจพอเพียง  โดย นางปรุงจิต  จันทะสิงห์ เจ้าของโครงการ  โดยจะแบ่งนักเรียนออกเป็นฐานต่างๆ 8 ฐาน เช่น ฐานเตาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำน้ำส้มควันไม้  การทำน้ำหมักชีวภาพ  การเพาะเห็ดขอนไม้  การทำน้ำยาล้างจาน  น้ำยาซักผ้า เป็นต้น