ประชุมผู้ประกอบการอาหารโรงเรียน

203

โรงเรียเทศบาลวารินวิชาชาติ  โดยฝ่ายบริการ นำโดย รองฯ พรรณี  อิฐรัตน์ และคุณครูฝ่ายโภชนาการโรงเรียน ได้มีการประชุมวางนโยบายการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการแม่ค้าทุกคน ได้ยึดแนวทางปฏิบัติตามที่ทางโรงเรียนได้มอบหมายนโยบายในการขายสินค้าในโรงเรียน  โดยมีผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดี