ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ SMEP

630

ตามที่โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ Science Mathematic and English Program (SMEP)        ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2561

มีผลการสอบคัดเลือก ดังรายการต่อไปนี้

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ SMEP