ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561

458

ด้วยโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  จะทำการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ดังตารางสอบที่แจ้งต่อไปนี้  เพื่อเป็นการแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการสอบปลายภาคเรียน เพื่อจะได้วางแผนการทำงานของผู้ปกครองได้ถูกต้อง และเมื่อสอบเสร็จแล้วนักเรียนต้องเรียนต่อไปเรื่อยๆ จนถึงวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนจะเริ่มปิดภาคเรียนในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ตารางสอบมีดังนี้