คนเก่งวิชาชาติ เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัดทั้งหมด 5 วิชา

433

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดการสอบคัดเลือกนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองวารินชำราบทั้ง 3 โรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เพื่อเป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบเข้าร่วมโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในระดับจังหวัด การสอบคัดเลือกมีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ฯ และวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งผลการสอบคัดเลือกมีดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเป็นตัวแทนทั้งหมด 5 วิชา
1. วิชาภาษาไทย เด็กหญิงธนัญญา   จันสิมมา
2. วิชาคณิตศาสตร์ เด็กหญิงณัฐรดา  กตะศิลา
3. วิชาวิทยาศาสตร์ เด็กชายกัณตวัฒน์  โชปัญญา
4. วิชาสังคมศึกษาฯ เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงศ์แก้ว
5. วิชาภาษาอังกฤษ เด็กหญิงณัฐมน ต้นงาม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติเป็นตัวแทน 3 วิชา
1. วิชาภาษาไทย เด็กหญิงวิลาสินี  กาญจนาภรณ์
2. วิชาวิทยาศาสตร์  เด็กชายภูวนาถ ไชยนิตย์
3. วิชาสังคมศึกษาฯ  เด็กชายไกรวิชญ์  ทองทวี

การสอบคัดเลือกในครั้งนี้ นายบุญยง  จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ พร้อมด้วยนางสาววีรวรรณ  เตียวสกุล ปลัดเทศบาล นายชาญชัย  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษามอบเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่เป็นตัวแทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันระดับจังหวัดต่อไป