“คนเก่งวารินวิชาชาติ”งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10

208

เทศบาลนครภูเก็ตเจ้าภาพการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ อาคารยิมเนเซี่ยมนครภูเก็ต ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 5 รายการ และได้รับรางวัลจำนวน 2 รายการดังนี้
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชมเชย
2. การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชมเชย

การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ได้รับรางวัลชมเชย