“คนเก่งวารินวิชาชาติ”การประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561

184

กองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้จัดกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม และจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมด้านมารยาทไทย การสืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านมารยาทอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าและความงามของมารยาทไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ มีโรงเรียนในเขตเทศบาล 7 แห่ง ร่วมส่งนักเรียนเข้าประกวดใน 5 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 4, ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 –3 ซึ่งการประกวดจะประกอบไปด้วยการถวายความเคารพ การกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ การรับสิ่งของจากผู้ใหญ่ขณะนั่งกับพื้น การประเคนของแด่พระภิกษุ และการรับพระราชทานสิ่งของ โดยในพิธีเปิดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายบุญยง จินตนะกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน และผู้บริหารสถานศึกษา มาร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประกวดได้มีพิธีมอบโล่รางวัลพร้อมใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าประกวด ซึ่งโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับรางวัลดังนี้
1. ระดับชั้นอนุบาล  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่เด็กชายอภิวิชญ์  วรรณวัติ และ เด็กหญิงพรสวรรค์  เหมาะสมาน
2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ได้แก่เด็กชายวสิษฐ์พล  เจษฎาสิงหวัฒน์ และเด็กหญิงจรรยพร   จันดี
3. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่เด็กชายจิตพล   ศรีชนะ  และ เด็กหญิงชนกนันท์   จตุรภัทรวงศ์
4. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ได้แก่เด็กชายณัฐกรณ์  มุงคุณการ และ เด็กหญิงชนัญชิตา  คำศรี
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1 ได้แก่เด็กชายชลภูมิ   เทพาคำ และ เด็กหญิงแพรวา   ทวีโชติธนากุล