คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับติดตามและนิเทศการสอนของครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

89

 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้านิเทศติดตามการสอนของครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ภาคต้น ครั้งที่ 1 ซึ่งการนิเทศการสอนในครั้งนี้ได้รับการชื่นชมจากคณาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาฯว่าคณะครูมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก มีการตกแต่งห้องเรียนได้สวยงาม ป้ายนิเทศต่าง ๆ สามารถเอื้อความรู้ให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี  การร่วมมือกันในครั้งนี้มีนโยบายที่จะพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง