คณะครูวิชาชาติอบรม G-Suite For Education

170

คณะครูโรงเรียนเทศวารินวิชาชาติ จำนวน 41 คน เข้ารับการอบรมการใช้งาน Google for Education  ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ตามโครงการพัฒนาผลิตสื่อไอที  โดยมีนายโอภาส  สุรินโยธา  เป็นเจ้าของโครงการ  และมี ดร.สราวุธ ทองปัน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากรจากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี  ประกอบด้วย  นายประเสริฐ  ชัยแสง  นายพิริยะ ทองเหลือ  นายสาโรจน์  บุญศักดิ์ดี  และนายโชติช่วง  ทีอุทิศ  ในการอบรมครั้งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เข้ารับการอบรม และจะสามารถนำผลที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาในเรื่องการเรียนการสอนต่อไป

ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 2