กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

397

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดกับนักเรียนที่จะตอบแทนพระคุณคุณครูที่อบรมสั่งสอนและให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรักเคารพต่อครูก่อนที่จะออกจากโรงเรียนไปศึกษาต่อยังสถาบันอื่น