กิจกรรมขยายผลการถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น”

0 397

โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ  ได้จัดกิจกรรมขยายผลถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมสู่ “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น Local Sufficiency School : LSS” ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียน  ซึ่งวิทยากรบรรยายนำโดย นางจิราพร  ปรีชาพรประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ดร.ธเกียรติกมล  ทองงอก  ครูชำนาญการ   และมีผู้เข้ารับการอบรมขยายผลเป็นตัวแทนครูจากกลุ่มชั้นทุกกลุ่มชั้นในโรงเรียน กลุ่มชั้นละ 2 คน  บรรยากาศการขยายผลเป็นกันเอง สนุกสนาน

Leave A Reply

Your email address will not be published.