การรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

271

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติได้รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและสร้างความเข้าใจตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง