การประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ”เชี่ยวชาญ”

83

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561  โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติทำการประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู รวมจำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นางสาววิศัลย์ศยา  พาพรหม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  2.นายรัชตะวงศ์  คนมั่น ตำแหน่งครู 3.นายขันติ  เมฆไธสง ตำแหน่งครู และ 4.นางมณีรัตน์  เมฆไธสง ตำแหน่งครู ซึ่งการประเมินในครั้งนี้เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  โดยมีนายชาญชัย  ก้อนภูธร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองวารินชำราบประธานกรรมการ  ดร.สราวุธ   ทองปัน ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติกรรมการ และนางปัทมา  มุสิกสวัสดิ์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญกรรมการ