การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2561

116

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ ครั้งที่ 7/2561 วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00น. ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ