การจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน MS PowerPoint และ Google Slide

76

วันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทำหลักสูตรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน IT รองรับ Digital Economy ประจำปี 2561 ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และบุคลากรผู้สนใจ รวมจำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักเรียน และเพื่อเสริมสร้างความรู้ เพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลในอนาคต การจัดอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เป็นการจัดอบรมหลักสูตรการใช้งาน MS PowerPoint และ Google Slide โดยมีนายจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย เป็นวิทยากร และ นายสุรศักดิ์ ศรีวิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ส่วนวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เป็นการจัดอบรมหลักสูตรการตกแต่งภาพและตัดต่อวีดีโอ โดยมีนายชิตชัย เลิศศิริวัฒนวงศ์ ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาซอฟแวร์ เป็นวิทยากร และนางสาวทัศนีย์ หนองกก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้นักเรียนได้ให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะนักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันต่อไป