Get Adobe Flash player

ผู้บริหารโรงเรียน

sittichai
นายสิทธิชัย  สำเนากลาง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

kamnual
นายคำนวณ  เทพสิทธา
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง

oraya
นางอรญา  ศรีสมุทะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 pawinee
นางภาวินี ไตรศิวะกุล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

noppaporn
นางสาวนภพาพร  วัฒนสิงห์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ